1236 – 1237 Ilgın Kaplıca Tarihi Kitabeleri

sultan abdülmecit dönemi ılgın kaplıca kitabe belgeleri türkçesi

1. Alaaddin Keykubat Tarafından Cemaleddin e yaptırılan kitabe. 1236

1236 yılı ılgın kaplıca kitabesi

“Umur hazihi al hame el mubareke al muttahra fi eyyam al devle el Sultan al azam Şahinşah el muazzam maliki rikab el umam seyid salatin al arab ve acem zil Allah fi el alem Alaeddin ve eldin Abu el fetih Keykubat bin Keyhüsrev bin Kılıçarslan burhan…Emir el müminin hallede Allahu devlethu Azafe Allahu iktidarahu…Vali el hayrat…el sadirin ve el varidin Senet telat ve telatun ve sittumae Al ald al zayif el muhtaç ila rahmet Allah el Kerim Cemaleddin Abu Germ”. 


Ilgın Kaplıca KitabeTürkçesi:


“…Buraya gelenlere ve su alanlara bu temiz şifa yeri şahlar şahı en büyük sultan, milletlerin efendisi (hükümdarı) Arap, Acem sultanlarının efendisi, dünyada Allah’ın gölgesi, dünya ve dinin yüceltisi Ebul Feth Keykubad Bin Keyhüsrev Bin Kılıçarslan mü’minlerin emrinin delili, Allah onun devletini ebedi ve iktidarını güçlü kılsın, Sultan iktidarı günlerinde H.633 senesinde, Allah’ın güçsüz kulu Tanrı rahmetine muhtaç Cemâleddin yaptı”. Ab-ı Germ

3. Gıyaseddin Keyhüsrev Döneminde  yaptırılan kitabe. (1267)

1267 ılgın kaplıca kitabe gıyaseddin key hüsrev
III. Gıyasettin Keyhüsrev Zamanında H.666 (1267)’de Sahip Ata Fahreddin Tarafından Mimar Kâluyan’a Yaptırılmış Olan Kitabe

 El melik’ül Allah El sahib el âzam abu al hayrat ve el berekat salah el âlim. Ali bin el Huseyin takabbele Allahu amalahu fi tarih sene-i sitte ve sittin ve situmae”217 . Amel “El Sultani Amara bi imaret hazihi al hamâa al mubareke fi eyyam devlet al Sultan al azam giyath al dünya ve eldin eli el fetih bin Kılıçarslan Burhan emir el muminin El mulk Lillah Kaluyan 

KitabeTürkçesi:

 “…Bu mübarek ılıca binasının inşasını müminlerin hadimi, Sultan Gıyasüddünya Veddin Ebülfeth Keyhüsrev Bin Kılıç Arslan zamanı devletinde sahib-i âzâm, hayrat ve hasenat babası, âleme mahz-ı salâh olan Hüseyin oğlu Ali 666 senesinde emretti Allah bu işlerini kabul buyursun”. 

Sultan Abdülmecit Döneminde 1256 (1839) tarihinde Nazmi Sermed isimli bir Şair tarafından yazılan kitabe

“…Şehinşah-ı cihan hazarat-ı Abdülmecit han’ın zeminve asmanı Pertev-ı Lutfi kılup tenvir.  Bu bir hakan-ı ekremdir ki ahdinde felek haşa. 
Cesater eyleyüp de idemez bir kimseyi dilkir. 
Hacı Numan Efendi yani Ilgın hanedanından, 
idüp kaplıcanın imarına çok himmet-ü tedbir. 
Bu hayrı fi sebili’llah icra itdi hakka kim,
 olunsun defteri â’mâline ecr-ı cezil tahrir. 
Yedd-i vahitle geldi Sermeda tarih-i itmanı, Hacı Numan Efendi bu mahalli eyledi ta’mir”