Beden İşçisi personel alımı İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Görevlisi Personel Alımı İzmir EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden ülke geneli TMY beden işçisi temizlik personeli alımı yapacak. Detaylar haberimizde.

İŞ KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA ALINACAK OLAN TMY PERSONELDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Türk vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Türk Ceza Kanunu’nun 53’ üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl daha veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
657 DMK’nın 53’ üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Yaptırılacak Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla durumlarını belgelendirmek. (TMY Belgelerinin İşkur Sisteminde renkli olarak taranmış şekilde bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı Belgesi olan adayların ise İş ve Meslek Danışmanına başvurarak sistemden düzeltmesi gerekmektedir.)

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürelerinin her aşamasında reddedilecektir.
Diğer hususlarda ilgili mevzuat yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
Temizlik kolunda görevlendirme yapılacağından, (engel durumu engel oranı) işe uygun olanların başvurusu değerlendirilecektir.
Maaş ve Özlük hakları; ilgili kurumda Temizlik kolunda çalışan işçiler ile aynı şartlarda olacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16.Maddesinde “Kamu Kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denilmektedir. Sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

Belge Teslim Tarihi – Yeri ve İstenen Evraklar :

Evrakları tam ve eksiksiz teslim edenler arasından, noter kurası ile belirlenecektir. Evrak teslimi yapmayan adaylar kuraya dahil edilmeyeceklerdir.


İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adaylar istenen belgeleri 30/05/2019 tarihi saat 17:30’a kadar İzmir Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Vilayet Blokları F Blok K: 4 Konak/ İZMİR adresine iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.