İkale nedir? İkale sözleşmesi neden yapılır?

ikale sözleşmesi örnek,

İş Kanununun 24’üncü maddesi kapsamında haklı fesih yapan bir işçi kıdem tazminatı hak ederken, 25inci madde kapsamında fesih yapan bir işveren bildirim sürelerini beklemeden ve tazminatsız olarak işçiyi çıkarabilir. Şimdi ikale sözleşmesiyle alakalı ayrıntılı verileri bildirimine çalışalım…

İKALE NEDİR?

Sözlük manasıyla ikale; bozma, yürürlükten kaldırma, feshetme; iki kişinin, aralarında gerçekleştirdikleri bir akdi, anlaşmayı bozmaları olarak tanımlanır. Çalışma hayatında bunu işçi ve işverenin iş sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshi olarak açıklayabiliriz. İkale sözleşmesi hali genel olarak işverenin lehinedir. Çünkü iş akdinin fesih yolu ile sona ermesi halinde, işçinin sahip olduğu haklar işvereninkilerden çok daha çokdır. İkale bazı durumlarda işçinin lehine de olabilir. İşçi daha iyi bir iş bulmuştur ve işverenle anlaşırsa ikale yolu ile iş sözleşmesi sona erdirilir ve örnek olarak ihbar sürelerini beklemek mecburiyetinde kalmaz.

Ama uygulamada, bazı durumlarda ikale sözleşmelerinin, kanunun işçiye tanıdığı hakların arkasından dolanmak hedefiyle yapıldığı görülebilmektedir. Genellikle iş güvencesi hükümlerinden kurtulmak isteyen işverenler, bu yola başvurabilmektedir.

İKALE SÖZLEŞMESİ NİÇİN YAPILIR?

İşçi çalışma hayatında işverenden daha çok haklara sahiptir. İş güvencesi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi haklara sahipken bundan neden vazgeçer? Bunun en dikkat çekici sebebi ülkemizdeki iş davalarının genel olarak uzun sürmesidir.(Yargıtay aşamalarıyla beraber 5 senenin üstünde süren davalar bulunmakta) İşte bu süreçleri göz önüne almak istemeyen işçi, uygun bir fayda bulunduğuna inandığı ikale ile işten ayrılmayı tercih edebilir. Ancak, taraflar karşılıklı olarak iş sözleşmesini sona erdirdiğinden, işçi feshe bağlı haklarından faydalanamayacaktır. Bunlar da

– Kıdem tazminatı
– İhbar tazminatı
– İş güvencesi/işe iade davası açma hakkı
– İşsizlik maaşı

İKALE SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

İşçilerin bazı durumlarda zor halde kaldıkları için kabul ettiği ikale ardından dava açarak haklarını geri istemektedir. Kanun hükümleri gereğince(özellikle Yargıtay) ikale sözleşmesi şu kriterlerde incelenerek karara bağlanmaktadır:

– İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde tarafların MAKUL yararı bulunmalıdır.

– İkale isteği işverenden gelmişse, işçiye kanuni tazminatlarına ek olarak ek bir menfaatin sağlanması gerekir.(Makul fayda) (Yargıtay 22 Hukuk, 2012/22945 E.)