Ilgın Şeker Fabrikası 42 Ereğli Şeker Fabrikası 20 Tarım İşçisi Alacak

ılgın-şeker-fabrikası

Ilgın Şeker Fabrikası 42 Tarım işçisi, Ereğli Şeker Fabrikası 20 Tarım işçisi alımı yapacaktır. Başvuru detayları haberimizde.

Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil haklarının bulunmadığından 2014/7140 sayılı kararname eki esaslara göre 657 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında geçici personel olarak atanamayacaklardır.
Kura çekimi sonucu belirlenen adayların sınav (sözlü ) yapılacak olup, Sözlü sınav için kura sonucu oluşan listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet sitesinde de ilan edilecek olup, duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca değişiklik olması halinde Kurumumuz (http://turkseker.gov.tr) internet adresinde gerekli duyuru yapılacaktır.
Sözlü sınav, sınav komisyonu tarafından fabrikanın bulunduğu adreste yapılacaktır.


Kura başvurulan ildeki fabrikada yapılacaktır.


Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) ay boyunca deneme sürecine tabi tutulacak olup 3(üç) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.
Adaylar Tarım İşçisi pozisyonunda çalıştırılacaktır.


İSTENEN BELGELER:

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
Atanacağı pozisyona ilişkin Mezuniyetini Gösterir Öğrenim Belgesi
13- Tehlikeli/ Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.
Kura sonucu belirlenen asil adayların en geç 24.01.2020 Cuma günü akşamına kadar istenilen belgeleri (Kimlik, öğrenim belgesi, öğrenim belgesinin E-Devletten alınmış çıktısı, ehliyet ve askerlik durum belgesi) başvuruda bulundukları fabrika müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmekte olup evraklarında eksiklik olan veya uygun olmayan evrakla başvuran adaylar ile süresi içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.


B sınıfı sürücü belgesi


BAŞVURULARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ilanda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Belirtilen il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Önlisans ve Lisans mezunlarının başvuru yapmamaları rica olunur.
Tehlikeli/ Çok Tehlikeli İşlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

En Az Öğrenim Seviyesi:Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
En Fazla Öğrenim Seviyesi:Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Cinsiyet Yaş
Erkek 18- -30 (6.01.2002 – 31.12.1989 tarihleri arasında doğan kişiler)
Kadın 18- -30 (6.01.2002 – 31.12.1989 tarihleri arasında doğan kişiler)

Başvurular için Tıklayınız