Ilgın Şeker Fabrikası atıksu tesisleri bakım onarım ihalesi yapacak

ilgin_pancar_polar_seker_olcum

Ilgın Şeker Fabrikası Atıksu Arıtım Tesislerinin İşletilmesi, Bakım ve Onarımı İşlerine İlişkin Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

2020/2021 Kampanya Dönemi özellikleri teknik şartnamede belirtilen 16 kişi ile 180 gün süreli Kampanyan Süresince iş gücü çalıştırılması işi ve 3 kişi ile 90 gün süreli kampanya sonrası atık su arıtım tesisi iş gücü çalıştırılması işi.

16 kişi ile 180 gün süreli Kampanya Süresince iş gücü çalıştırılması işi ve 3 kişi ile 90 gün süreli kampanya sonrası atık su arıtım tesisi iş gücü çalıştırılması işi.

İhale Tarihi

Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8.
Km. 42600 Ilgın / KONYA 21/08/2020 Cuma günü, saat 10.00

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- TL (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın /KONYA adresinden satın alınabilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir