Ilgın Şeker Fabrikası Bakım Onarım ve Revizyon Hizmet Alımı işi ihalesi yapacak

ılgın-şeker-fabrikası

Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No : 2020/402478

İdarenin
a) adresi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) telefon ve faks numarası 0 332 885 72 00 (10 Hat) – 0 332 885 72 10

a) niteliği, türü ve miktarı Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerindeki kantarlarda bulunan dizel veya elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile toplam ± % 20 toleranslı 243.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi ve makinelerin, bakım-onarım ve revizyonudur.

b) yapılacağı yer Ilgın Şeker Fabrikasına bağlı Akşehir Ziraat Bölge
Şefliğinde bulunan Doğrugöz ve Subatan, Kadınhanı Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Atlantı, Kabacalı, Kadınhanı, Kolukısa ve Sarayönü, Yunak Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Hacıfakılı ve Uzunbey kantarları.

işin süresi Seyyar Pancar Boşlatma Makinelerinin İşletilmesi, BakımOnarımı işi için Ilgın Şeker Fabrikası 2019/2020 Pancar
İşleme Kampanya Dönemi, Seyyar Pancar Boşlatma Makinelerinin Revizyonu işi için 2021 yılı Nisan – Mayıs dönemidir.

yapılacağı yer Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri

  1. Km. 42600 Ilgın / KONYA
    b) tarihi ve saati 18/08/2020 Salı günü, saat 10.00

4 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00-
(YüzOnSekizTürkLirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.

7-Diğer Hususlar
7.1.İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (18.08.2020) fabrikamızda hazır
bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.