Ilgın Şeker Fabrikası Linyit Kömürü Hazırlama işi ihalesi yapacak

ılgın-şeker-fabrikası

Linyit Kömürün Hazırlanmasından Kazan Bunkerine Nakli Ve Sonrası İşler Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2020/403627
1- İdarenin
a) adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10

Fabrikamızın kampanya süresi yaklaşık 140 gün (±%20 toleranslı) olup, bu süre zarfında kesintisiz 24 saat günlük 1000 ton (±%20 toleranslı) linyit kömürünün toplam 27 kişi ile kazan bunkerine nakli, kazan dairesinin iç ve dış çevre temizliği ve kazanlarda oluşan şılaka temizliğidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı
olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2020/2021 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 140 gün).

İhale yeri ve zamanı

Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri

  1. Km. 42600 Ilgın / KONYA tarihi ve saati : 17/08/2020 Pazartesi günü, saat 15:30

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (17.08.2020) fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir