Ilgın Şeker Fabrikası Pancar Analiz Laboratuvar işletilme işi ihalesi yapacak

ılgın-şeker-fabrikası

2020/2021 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvarlarının işletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2020/402474
1-İdarenin
a) adresi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) telefon ve faks numarası Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı 2020/2021 Kampanya Döneminde 140 gün süre ile, Pancar Analiz Laboratuarında kampanya boyunca
45.000 (Kırkbeşbin) araçta (±%20 toleranslı), 45.000
(Kırkbeşbin) Adet analiz yapılmasıdır. İşlerin
ayrıntıları teknik şartnamelerde belirtilmiştir. b) yapılacağı yer Ilgın Şeker Fabrikası


c) işin süresi İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe
başlama tarihinden itibaren ±%20 toleranslı 140 (yüzkırk) takvim günüdür.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu
Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA
b) tarihi ve saati 18/08/2020 Salı günü, saat 14:30
4 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.
4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günü olmalıdır.


7-Diğer Hususlar
7.1.İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü (18.08.2020) fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.


7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.