Kiracı kafasına göre masraf yaparsa parasını alamıyacak

Gerçek gelir üzerinden yatırılmayan SGK primi haklı fesih sebebi

Yargıtay, mülk sahibinden yazılı izni alınmadan yapılan masrafların kiracıya ödenemeyeceğine hükmetti.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, kiracının yaptığı yararlı masrafların, vekaletsiz iş görme hükmüne göre isteneceğine hükmetti. Sözleşme ile davalı kiraya veren tarafından mesken derecesindeki taşınmaz büro olarak kullanılmak üzere davacı kiracıya kiralandığı vurgulandı.

Kararda şu şekilde denildi: ” Sözleşmenin özel koşulları bölümü 3. maddesinde, ‘Kiralanan kiracı tarafından hasarsız ve temiz hiç kullanılmamış teslim alınmış olup, herhangi bir dekorasyon işi kiralayandan yazılı izni alınarak bedeli kendilerine ait olmak üzere kiracı tarafından yapılacaktır.’ hükmü kararlaştırılmıştır.

Tarafların özgür iradesi ile kararlaştırılan bu koşul geçerli olup tarafları bağlar. Davacı kiracı, kira sözleşmesinin düzenlenmesinden sonra taşınmazı kiralama amacına uygun duruma getirmek ve kullanabilmek hedefiyle bazı onarım, tamirat ve iyileştirmeler yapmıştır. Büro mobilyaları alıp tabela masrafı yaptığını fakat site yönetimin açtığı tahliye davası neticesinde mahkemenin davanın kabulü ile iş yeri olarak sarfedilen dava hususu taşınmazın eski duruma dönüştürülerek mesken olarak kullanılmasına bu olmadığı takdirde davalının dava hususu taşınmazın tahliyesine karar verildiği anlaşılmaktadır. Kural olarak, sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı halde, kiracı doğrulusunda kiralanana yapılan yararlı ve mecburi imalat bedellerinin dava tarihi itibarıyla uygulanması gereken vekâletsiz iş görme ve sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre kiraya verenden istenmesi mümkündür.

Somut olayda; taraflar arasında akdedilen bir sene süreli kira sözleşmesinin özel koşullar bölümü 3. maddesinde, taşınmaza yapılacak herhangi bir dekorasyon işinin kiralayandan yazılı izni alınarak ve bedeli kiracıya ait olmak üzere kiracı tarafından uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu hal karşısında davacı kiracının kira sözleşmesine dayanarak vekaletsiz iş görme kapsamında kiralanana yaptığı imalat bedellerini isteyemez. Buna rağmen, davacı kiracının taşınmaza yaptığı yararlı masrafları isteyebileceği gerekçesiyle kararın bozma sebebi yapılmasının yanlış bulunduğu bu defa-ki incelemeden anlaşılmakla, yerinde bulunmayan davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir”