Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığından 4 adet taşınmaz satış ilanı

konya-tasinmaz-satisi

Mülkiyeti Belediyeye ait, tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

7.3. Gerçek kişi olması halinde: 7.3.1.

Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı), 7.3.2.

İmza beyannamesi, 7.4.

Tüzel kişi olması halinde: 7.4.1.

İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir

Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.4.3. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

7.5. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin

Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)

7.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.7. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.8. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

8 – Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir. a- Adres : Konevi Mah. Millet Cad. No: 14/8 Kat: 1/105 Meram/KONYA b- Telefon : 444 55 42 Dahili: 2569