Konya Teknik Üniversitesi İŞKUR üzerinden 5 Güvenlik Görevlisi alacak

ozel-guvenlik

Konya Teknik Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı 5 Güvenlik Görevlisi alacak.

Aranılan Genel Şartlar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 5. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, şartları aranır.

Aranılan Özel Şartlar

 • En Az Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) Mezunu Olmak,
 • Müracaat Tarihi İtibariyle 35 Yaşını Doldurmamış Olmak,
 • En Az 2 Yıl Güvenlik Görevlisi Olarak Çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile Belgelendirmek.
 • Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı İle Tamamlamış Olmak ve Valilik Tarafından Düzenlenen Süresi Dolmamış Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına Sahip Olmak.

Kura Tarihi ve Yeri :

13/03/2020 Cuma Günü saat 10:00’ da Üniversitemiz Gelişim Yerleşkesinde yapılacaktır.

Belge Teslim Tarihi ve Yeri

Noter kurasında asil olarak mülakata girmeye hak kazandığı ilan edilen adaylar, ilanda belirtilen Diploma, SGK Hizmet Dökümü ve Özel Güvenlik Belgelerini mülakat sırasında teslim edeceklerdir.

Mülakat Tarihi ve Yeri:

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Konya Teknik Üniversitesi’nin ktun.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.