Nilüfer Belediye Başkanlığı ihale ile taşınmaz satışı yapacak

nilufer-belediyesi-bursa

Göçmen Konutları Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde ‘Konut Alanında’ kalan İrfaniye/Balkan Mah. H21C02D4A pafta, 115 ada, 4 parsel nolu 6.113,89 m² arsanın satılması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.

6.750.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 202.500,00 TL Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 08/07/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye iştirak edecek şahısların; a) İç Zarfa konulacak belgeler; 1) Teklif Mektubu, b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 1) İç Zarf, 2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.), 4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 5) Nüfus Cüzdan örneği, İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin; a) İç Zarfa konulacak belgeler; 1) Teklif Mektubu, b) Dış Zarfa konulacak belgeler; 1) İç Zarf, 2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 3) 2020 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, 4) Vekaleten başvurularda vekaletname, 5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14:00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur