Selçuklu Belediye Başkanlığı Dumlupınar Mahallesi’nde taşınmaz satışı yapıyor

selcuklu-belediyesi

Selçuklu Belediye Başkanlığı Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar kapalı zarf Usulü ile satışları yapılacaktır.

DUMLUPINAR
Ticaret sahası
Yençok 7,50
13545/41 2 302.35 ARSA 4 260 000.00 127 800.00 24 TAKSİT 15:20

DUMLUPINAR
Yençok 10 kat
mesken sahası
E: 1,50 Taks: 0,25
13545/40 12 746.09 ARSA 13 000 000.00 390 000.00 24 TAKSİT 15:30

İhale 16/07/2020 Perşembe günü listede belirtilen saatte Belediye Encümen
Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni
tamamen serbesttir.

  1. Satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde
    ödenecek olup toplam taksit miktarı listede belirtilmiştir.
  2. Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti,
    damga vergisi (0,00569), sözleşme vergisi (0,00948) ve kati teminat (% 6) alıcıya (müşteriye)
    aittir. K.D.V. den muaftır.
  3. Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir