Süleyman Demirel Üniversitesi Hasta Bakım Elemanı ve Güvenlik Görevlisi alıyor

suleyman-demirel-universitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İŞKUR üzerinden 62 Hasta Bakım Temizlik Elemanı ve 8 Güvenlik Görevlisi alıyor. İşte başvuru şartları

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri
Başvuru tarihi
itibariyle 18 yaşını tamamlamış 35 yaşından gün almamış olmak
Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının
Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından
ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire
Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği Dallarından
birinden mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış 45 yaşından gün
almamış olmak.


1-En az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak.
2-5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel
Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli özel
güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip
olmak.


3-Güvenlik personeli olarak belgelendirmek şartıyla en az 1
yıl çalışmış olmak.
4-Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
5-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53


üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.


b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli
alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu
veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık
ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.


c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve
hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile
uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma
bulunmamak.

6-Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.


7-İlan tarihi itibariyle Isparta İli sınırları içerisinde ikamet
ediyor olmak.

Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup noter kurası çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderildiğinde noter kurasına katılacakların isim listesi Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday, İŞKUR tarafından gönderilen başvurular arasından noter tarafından yapılacak kura çekilişi sonucunda belirlenecektir.

3- Noter kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen yöntemle 16.07.2020 tarihi saat 14:00’de Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

4- Noter kurası sonucu kazanan adaylar, istenen belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri Üniversitemizin www.sdu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacaktır.