Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 15 Bilişim Personeli Alıyor

tapu-kadastro

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına15 Bilişim Personeli Alınacak…

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla, aşağıda pozisyonu/unvanı ve brüt ücreti belirtilen toplam Onbeş (15) adet Sözleşmeli Bilişim personeli alınacaktır.

VERİ TABANI YÖNETİM
UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı 1 (bir)
YAZILIM GELİŞTİRME TAKIM
LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı 1 (bir)
SİSTEM VE NETWORK TAKIM
LİDERİ VE ÇÖZÜM MİMARI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı 1 (bir)
KIDEMLİ CBS YAZILIM
GELİŞTİRME UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir)
KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME
UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir)
LİNUX SUNUCU UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir)
AĞ VE GÜVENLİK UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir)
SİSTEM UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı 1 (bir)
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı 6 (altı)
MOBİL UYGULAMA
GELİŞTİRME UZMANI Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı 1 (bir)

KPSS Puanı: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik uyarınca lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen puan türünden alınan geçerli puanı, Yabancı Dil Puanı: İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puanı ifade eder.


Başvuru yapacak adayların 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında aldıkları (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi ile başvuru süresinin son günü itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde yabancı dil sınavlarından almış oldukları (Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi) puanın yüzde otuzunun toplamı esas alınacaktır. (KPSS puanı olmayan ve belge ibraz
etmeyen adayın KPSS puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilir)


Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarının, belirtilen her unvan için 10 (on) katı aday sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sıradaki adayların eşit puanlı olması halinde, bu
adayların tümü sınava çağrılacaktır.) Sınava çağrılacak adayların listesi sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Sınavda, adayın başvurduğu unvan/pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu değerlendirilecektir.

Sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi,
programlama dili, yüksek lisans ve dil puanı dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere; her pozisyon için asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.