Temizlik Görevlisi Personel Alımı BALIKESİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Görevlisi Personel Alımı İzmir EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR aracılığı ile Temizlik görevlisi alacaktır.

“TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)”

B) Özel Hususlar:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Askerliğini yapmış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • 657 sayılı DMK’nın 53’ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı hastalığı bulunmamak.

*Yaptırılacak olan arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmayanların herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecektir.

 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
 • Adli Sicil Kaydı Belgesini ibraz etmek.
 • Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralandığını gösterir belgeyi ibraz etmek.
 • En az ilköğretim, en fazla lise mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belgeyi ibraz etmek.
 • İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisini ibraz etmek.
 • Talep edilen belgeleri zamanında ve tam olarak teslim etmeyenler kura listesine alınmayacaktır.
 • Çalıştırılacak kişilerin açık öğretim hariç, öğrenci olmaması gerekmektedir.
 • Çalıştırılacak kişilere asgari ücret ödenecektir.

*Alınacak personeller 22260 kodlu “Sürekli İşçi” unvanında çalıştırılacaktır.

C) Belge Teslim- Kura- Mülakat Tarihleri

Müracaatçılar en son 10.05.2019 günü mesai bitimine kadar evraklarını Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmek zorundadır.

 • Posta yolu ile gönderimlerde, teslimatta oluşabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.
 • Noter huzurunda yapılacak olan kura 14.05.2019 günü saat 14.00’da Polisevi Şube Müdürlüğü 5. kat etkinlik salonunda çekilecektir.
 • Sözlü mülakat 20.05.2019 günü saat 14.00‘da Polisevi Şube Müdürlüğü 5.kat etkinlik salonunda yapılacaktır.
 • Kura ve mülakat sınavı sonuçları müracaat sahiplerine SMS yolu ile duyurulacaktır.
 • Talep edilen belgeleri zamanında ve tam olarak teslim etmeyenler kura listesine alınmayacaktır.