Temizlik Görevlisi personel alımı KONYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik Görevlisi Personel Alımı İzmir EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden(TMY) temizlik işçisi alım ilanı

Başvuruda bulunacak adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak,

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak,

6) Terörle mücadelede yaralanma sonucunu ispat edecek belgeyi ve hastane raporunu almış olmak,

7) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

8) Konya il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

9) Özel kanun veya diğer mevzuatlarda yer alan şartları taşımak.

10) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

11) Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

D)  BAŞVURUDA İSTENİLECEK EVRAKLAR: ( Noter tarafından çekilecek kuraya girmeye hak kazanabilmesi için adayların, başvuru şartlarında belirtilen evrakları, ön güvenlik ve arşiv araştırması, evrakların kontrolü ve diğer işlemlerin tamamlanabilmesi için 17/04/2019 ile 24/04/2019 tarihleri arası mesai bitimine kadar Feritpaşa Mah. Telgrafçı Hamdibey Cad. No:1 Selçuklu / KONYA adresinde bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü Atama Büro Amirliğine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.)

1) Diploma aslı ve fotokopisi ( En son mezun olunan okula ait olacak ve aslı mutlak suretle getirilecektir.)

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf,

3) Terörle mücadelede yaralanma sonucunu ispat edecek belge ve hastane raporu,

4) İkametgah belgesi,

5) Adli sicil kaydı ve arşiv araştırması belgesi,

6) Kimlik belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,