TSK 1300 askeri personel alınacak

Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1300 askeri personelin alınacağı bildirildi.
20 Şubat’ta başlayan başvuru süresi 1 Nisan’a kadar devam edecek.

Başvuru Koşulları:

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan,

müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre

01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve

sonrasında doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,

düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve

25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında

doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne

sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman

jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş,

genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri

bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı

askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve

organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel

taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz

kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet

sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,

üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza

Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha

fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere

yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış

ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik

Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler

içerisinde bulunmak,

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil

Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen

şartları taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum

veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında

veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi

aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Başvuru nasıl ve ne naman yapılır?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr

internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında

(Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen

silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4’te bulunan dilekçeye

başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk

amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını

müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını

müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet

sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar

güncellenebilecektir.

(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj

(SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine

ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan

etmekle sorumludurlar.

(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen

tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına

katılmaları için çağrı yapılacaktır.